caveng

 

Kunstgemeinde Pampsee

Trilogoe der Sozialen BodenbelÄge

 

Planche A Decouper

A.R.M -all recycled material

 

caveng_Volksparkett
arm
arm

partizipatorische Kunstprojekte

Objekt | Skulptur | KÖrper

Installation | InteRvention | KÖrper